Supervisie en coaching

Wat is supervisie, wat is coaching?

Supervisie en coaching zijn twee begeleidingsvormen die tot doel hebben de eigen professionaliteit te ontwikkelen.

Bij supervisie ligt het accent op leren reflecteren op eigen werkervaringen. In supervisie leert u het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft u inzicht in uw handelen en ontwikkelt u nieuwe manieren om met situaties om te gaan. Supervisie is met name geschikt voor beroepskrachten die dagelijks veel interactie hebben met mensen (denk aan hulpverlening, zorg, onderwijs en leidinggeven). In die functies is de beroepskracht zijn ‘eigen instrument’ en is reflectie een onmisbaar onderdeel van de eigen professionaliteit.

Coaching is meer dan supervisie gericht op het verbeteren van specifieke prestaties in de uitvoering van uw beroep of functie. U zoekt een coach als u bepaalde aspecten van de uitoefening van uw functie beter onder de knie wilt krijgen of als u uw mogelijkheden beter wilt leren benutten. Coaching kan effectief zijn als er veranderingen zijn in uw organisatie waardoor er nieuwe vaardigheden van u gevraagd worden. Bij coaching speelt reflectie vanzelfsprekend ook een grote rol, daarnaast kan gewerkt worden met observatie, feedback en gerichte opdrachten om te experimenteren met ander gedrag.

Kiezen voor supervisie of voor coaching?

Tijdens een oriënterend gesprek bespreekt u met de supervisor/coach welke situaties in uw werk aanleiding voor u zijn om begeleiding te zoeken. Op grond van deze oriëntatie wordt bekeken welke begeleidingsvorm het meest geschikt is om uw doelen te bereiken.

Werkwijze bij supervisie

Tijdens de supervisiebijeenkomsten brengt u werkervaringen in die samenhangen met uw doelen. De supervisor helpt u bij het verhelderen van de situatie. De praktijksituaties die u inbrengt worden geanalyseerd en u leert te reflecteren op het eigen gedrag in die situatie. Uw denken, voelen en handelen worden met elkaar in verband gebracht. Op die manier ontwikkelt u een nieuwe kijk op de situatie en daarmee samenhangend nieuwe handelingsperspectieven.

Het is kenmerkend voor supervisie dat dit plaatsvindt op enige afstand van het werk. De supervisor is iemand ‘van buiten’, waardoor u vrijuit kunt exploreren wat u bezighoudt in de werksituatie.

De supervisie-bijeenkomsten kenmerken zich door een duidelijke structuur en opbouw.

De supervisie kan plaatsvinden op uw eigen initiatief (al dan niet bekostigd door uw werkgever) of in opdracht van uw leidinggevende. In het laatste geval worden tussen de opdrachtgever, de supervisor en de supervisant afspraken gemaakt over doelen van de supervi­sie, zodat alle betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten.

Werkwijze bij coaching

Aan het begin van het traject wordt de huidige en gewenste situatie verhelderd. U stelt vast wat u precies wilt gaan leren. Tijdens de coachingsbijeenkomsten brengt u situaties naar voren die te maken hebben met uw leerdoelen. De situatie wordt nader verkend en u onderzoekt wat u in die situatie wilde bereiken in in hoeverre uw handelen effectief was. De coach gaat met u na hoe u in die situatie (nog) effectiever zou kunnen worden. Er kan tijdens het coachingstraject gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten die u helpen om vaardig(er) te worden in het uitoefenen van bepaalde aspecten van uw functie. Ook kan het zijn dat de coach u in bepaalde situaties op uw werk observeert en feedback geeft na afloop. Het effect van de coaching wordt regelmatig met u (en indien gewenst de opdrachtgever) geëvalueerd.

Hoe lang duurt supervisie/coaching?

In de regel wordt gekozen voor 10 tot 15 gesprekken van 1 uur. Supervisie kan ook in een groep van maximaal 3 deelnemers gedaan worden. In dat geval duren de bijeenkomsten 2 uur. Tussen de bijeenkomsten zit meestal twee á drie weken zodat u tijd heeft om het geleerde te laten bezinken en er mee te experimenteren in uw werk.

Vertrouwelijkheid

 De supervisor/coach werkt volgens de gedragscode van de LVSB (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Begeleidingsvormen) en de ZKM-vereniging. Dit houdt in dat de inhoud van de begeleidingsgesprekken vertrouwelijk is. Een vertrouwensbasis is een voor­waarde om tot leren over het eigen functioneren te kunnen komen. Bij supervisie of coaching op voorstel van uw leidinggevende blijft dit principe gehandhaafd. In die situatie vindt na het eerste oriënterend gesprek overleg plaats tussen u, de opdrachtgever en de coach/supervisor. In dit gesprek wordt tussen u en uw leidinggevende overeengekomen wat de doelen van het traject zijn. Met de opdrachtgever worden vooraf afspraken gemaakt over de wijze van rapporteren over voortgang en evaluatie van de resultaten.